Who We Are

 • Franconia Mennonite Conference, one of 18 conferences that comprise Mennonite Church USA, is a network of congregations, ministries, partnerships and initiatives continuing to emerge out of over 300 years of Anabaptist witness and faith in the Western Hemisphere that began in Philadelphia. The conference’s mission is to equip leaders to empower others to embrace God’s mission. With congregations and initiatives that span both coasts of the US, we work together in cultivating and developing leaders; in engaging the world through witness and relationships and in our commitment to Christ as the Center of our shared and individual vision.

  The conference began as a gathering at the historic Franconia (PA) Mennonite meetinghouse, located approximately 25 miles north of Philadelphia. Today, we are increasingly urban and global in our connections and orientation. We work and worship in Cantonese, English, Indonesian, Spanish, and Vietnamese. We have partnerships that span the globe providing opportunities to learn and share resources in commitments that embody and extend Christ’s way of redemptive peace.

  What We Believe

  Franconia Conference, through its membership in Mennonite Church USA, affirms the Confession of Faith in a Mennonite Perspective and Mennonite World Conference’s Shared Convictions. Click the links below to find out more.

  Mennonite Church USA Confession of Faith

  Mennonite World Conference Shared Convictions

 • Franconia Mennonite Conference, satu dari 18 conferences yang ada di bawah Mennonite Church Amerika, adalah jaringan dari gereja-gereja, pelayan Tuhan, partner yang terus menjalankan perencanaan dalam membawa keluar Iman dan kesaksian, dari Anabaptis yang sudah ada lebih dari 300 tahun ini, di daerah Barat Hemisphere yang dimulai di Philadelphia. Misi dari Conference yang ada ialah untuk memperlengkapi para pemimpin agar bisa membangun yang lain dalam menjalankan misi yang dari Tuhan.  Dengan kongregasi dan inisiatif yang membentangi kedua pantai di Amerika Serikat, kami bekerja dalam mengisi dan membangun para pemimpin untuk memenangkan dunia lewat kesaksian-kesaksian dan hubungan dan dalam komitmen kami kepada Tuhan Yesus yang adalah pusat dari apa yang kami bagikan dan visi pribadi kami.

  Conference ini dimulai dengan perkumpulan di tempat bersejarah yaitu Rumah Persekutuan Franconia Mennonite, yang terletak kurang lebih 25 mile utara Philadelphia. Saat ini, kami berkermbang ke kota dan dunia dalam koneksi dan orientasi. Kami bekerja dan beribadah dalam bahasa Kanton, Inggris, Indonesia, Spanyol, dan Vietnam. Kami sudah menjalankan perluasan mendunia ini dengan memberikan kesempatan dalam belajar dan berbagi sumber-sumber yang ada dengan komitmen untuk memperkuat dan menjadi perpanjangan jalan Tuhan menuju tempat yang damai.

 • Franconia Mennonite Conference, una de las 18 conferencias con las que consta la Iglesia Menonita en los Estados Unidos, es una red de congregaciones, ministerios, colaboraciones, e iniciativas que continúan emergiendo por más de 300 años de testimonio Anabautista y fe en el hemisferio occidental que comenzó en Filadelfia. La misión de la conferencia es equipar líderes para fortalecer a otros a seguir la misión de Dios. Con congregaciones e iniciativas a lo largo de la costa este de los Estados Unidos,trabajamos juntos en cultivar y desarrollar lideres, para alcanzar al mundo atraves de testimonios y relaciones, y en nuestro compromiso con Cristo como el centro de nuestra vision individual y compartida.

  La conferencia comenzó como una reunión en una iglesia Menonita muy antigua en Franconia, Pennsylvania, que se encuentra aproximadamente a 25 millas al norte de Filadelfia. Ahora, nuestras conexiones y orientación siguen aumentando en forma urbana y global. Nuestros servicios y trabajo son en ingles, indonés, español, y vietnamés. Tenemos conexiones que alcanzan muchas partes del mundo proveyendo oportunidades para aprender, y compartir recursos en compromiso que personifica y extiende el camino redentor de paz de Cristo.

 • Hội Đồng Franconia Mennonite, một trong 18 hội đồng bao gồm Giáo Hội Mennonite Church USA, là một kết nối của các hội thánh, các cơ quan, cùng chung hợp tác và đóng góp sáng kiến để tiếp tục thực hiện trên 300 năm của người làm chứng về Anabaptist và đức tin ở Tây bán cầu đã bắt đầu ở Philadelphia. Sứ mệnh của hội đồng là để trang bị cho các nhà lãnh đạo và trao quyền cho người khác nắm lấy sứ mệnh của Đức Chúa Trời. Với các hội thánh và những sáng kiến nối kết cả hai bờ biển của Mỹ, chúng ta cùng nhau làm việc trong sự nuôi trồng và phát triển các nhà lãnh đạo, đưa thế giới tham dự qua các nhân chứng và các mối liên hệ và trong sự cam kết của chúng ta với Đấng Christ như là Trung tâm để chúng ta chia xẻ và khải tượng

  Hội đồng đã bắt đầu như một tập hợp tại Franconia lịch sử nhà hội Mennonite (PA), nằm khoảng 25 dặm về phía bắc của thành phố Philadelphia. Ngày nay, chúng tôi ngày càng tăng thêm trong sự nối kết và định hướng trong đô thị và toàn cầu. Chúng ta làm việc và thờ phượng bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng Nam Dương, tiếng Tây ban Nha và tiếng Việt Nam. Chúng tôi có cùng chung nhau nối kết toàn cầu cung cấp cơ hội học hỏi và chia sẻ các nguồn tài nguyên trong các sự cam kết qua biểu hiện và mở rộng con đường của Đấng Christ qua sự cứu chuộc và hòa bình.

Read about the history of Franconia Mennonite Conference on Wikipedia